โรงเรียนนักเดินเรือ ( Mariner Education School,MES)
เป็นโรงเรียนการเดินเรือเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งได้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เลขที่กร329/2550 ที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้บริการทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ทางด้านการเดินเรือและพาณิชยนาวีที่เกี่ยวข้องโปรแกรมและหลักสูตรได้รับการรับรองจากกรมการขนส่ง ทางน้ำและพาณิชยนาวี
   
 
วิสัยทัศน์
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในการให้บริการการศึกษา และการฝึกอบรมทางด้านการเดินเรือและธุรกิจพาณิชยนาวี 
 
พันธกิจ
มุ่งมั่นให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านการเดินเรือและธุรกิจ พาณิชยนาวีตามมาตรฐานสากลเพื่อผลิตบุคลากรและคนประจำเรือ ให้มีคุณภาพในระดับสากล
คณาจารย์ผู้สอน(คลิกอ่านรายละเอียด)
 
 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรทางเรือ
International Maritime
Oganization
Thai ShipownersAssociation
STCW
สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือ
พาณิชย์
หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
กรมการขนส่งทางน้ำและ
พาณิชยนาวี
กรมศุลกากร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษัทที่ี่เกี่ยวข้อง
บริษัทสายการเดินเรือ
 
 
Free Web Counter
 

CLICK HERE